BANCO SAN JUAN

Có tr? s? t?i Thành ph? Makati, Banco San Juan du?c thành l?p vào nam 1953. Tru?c dây, nó du?c bi?t d?n là Ngân hàng Nông thôn San Juan và là m?t trong nh?ng ngân hàng nông thôn l?n nh?t trong c? nu?c. Ngân hàng có hon 200 nhân viên và dã du?c mua l?i b?i Banco de Oro Universal Bank vào nam 2011. N?u b?n có k? ho?ch g?i ti?n d?n Banco San Juan, hãy cân nh?c s? d?ng các d?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney. Chúng tôi cho phép b?n chuy?n ti?n cho nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n ? nhà c?c k? nhanh chóng và d? dàng, và phí chuy?n kho?n th?p c?a chúng tôi d?m b?o r?ng b?n ti?t ki?m du?c nhi?u ti?n hon khi b?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n t?i nhà.

Trang web chinh thức: https://www.bdo.com.ph/personal

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO SAN JUAN

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO SAN JUAN ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury