UCPB - UNITED COCONUT PLANTERS BANK

Thu?ng du?c g?i là UCPB, Ngân hàng United Plant Planters du?c thành l?p vào nam 1963. UCPB là ngân hàng tu nhân d?u tiên ? Philippines có du?c tu cách c?a ngân hàng toàn c?u vào nam 1981. Ngân hàng này t? hào có ki?n th?c sâu s?c v? các doanh nghi?p và Th? tru?ng ngân hàng d?a phuong, và m?t trong nh?ng uu tiên c?a h? là dáp ?ng nhu c?u c?a các nhà s?n xu?t d?a d?a phuong và các c?ng d?ng b? ?nh hu?ng. Ngày nay, UCPB có hon 188 chi nhánh và 290 ATM trong c? nu?c. chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n UCPB d? dàng v?i Sharemoney ngay hôm nay Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng phí giao d?ch th?p nh?t và m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.ucpb.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UCPB - UNITED COCONUT PLANTERS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UCPB - UNITED COCONUT PLANTERS BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury