UNITED OVERSEAS BANK

T?i Philippines, Ngân hàng C?u chi?n binh là m?t ngân hàng n?i ti?ng thu?c s? h?u c?a các c?u chi?n binh c?a d?t nu?c dã tham gia Th? chi?n th? hai. Còn du?c g?i là PVB, ngân hàng hi?n d?i du?c thành l?p vào nam 1963 và ho?t d?ng trên nam muoi chi nhánh c?a Chi?n tranh toàn qu?c, n?m ? v? trí chi?n lu?c ? m?i thành ph? quan tr?ng c?a d?t nu?c. Ngày nay, Ngân hàng C?u chi?n binh du?c công nh?n r?ng rãi là m?t t? ch?c tài chính tu nhân cung c?p các gi?i pháp ngân hàng sáng t?o cung nhu các d?ch v? l?i ích cho các c?u chi?n binh .PVB cung là m?t ngân hàng ua thích d? chuy?n ti?n và Sharemoney có th? giúp g?i ti?n tr?c tuy?n d?n ngân hàng nhanh chóng và d? dàng. S? d?ng chúng tôi ngay hôm nay và t?n d?ng t? giá h?i doái USD / PHP không th? dánh b?i c?a chúng tôi. .

Trang web chinh thức: https://www.uobgroup.com/ph/index.page

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNITED OVERSEAS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNITED OVERSEAS BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury