BANK OF COMMERCE

Ðu?c thành l?p vào nam 1991, Bank of Commerce (BoC) là m?t ngân hàng thuong m?i có tr? s? t?i Philippines. Ngân hàng hi?n d?i có l?ch s? phong phú t? nh?ng nam 1960, và m?t trong nh?ng c?t m?c dáng nh? nh?t là quy?t d?nh b?t tay vào C?i thi?n ch?t lu?ng tài s?n và n? l?c tang v?n c?p d? 2. Ngày nay, ngân hàng cung c?p nhi?u d?ch v? tài chính nhu ki?u h?i, th? tín d?ng, cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô. có k? ho?ch g?i ti?n d?n Ngân hàng Thuong m?i t?i Philippines, hãy ch?c ch?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n qua Sharemoney Chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái tuy?t v?i, phí chuy?n kho?n th?p và th?i gian giao hàng nhanh.

Trang web chinh thức: https://www.bankcom.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF COMMERCE

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF COMMERCE ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury