BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI)

Ðu?c thành l?p vào nam 1851, Ngân hàng Qu?n d?o Philippine (BPI) là ngân hàng l?n th? ba t?i Philippines. BPI cung c?p vô s? d?ch v? ngân hàng bán l? h?ng nh?t, bao g?m ki?u h?i, ngân hàng ATM, ti?n t? , môi gi?i ch?ng khoán, thanh toán hóa don, v.v ... Ngày nay, BPI có hon 800 chi nhánh trên c? nu?c và g?n 3.000 máy ATM trên c? nu?c. Ngân hàng nang d?ng này có tr? s? t?i Makati City. B?n có k? ho?ch chuy?n ti?n vào Ngân hàng Qu?n d?o Philippine không? Hãy d?m b?o b?n t?n d?ng các d?ch v? chuy?n ti?n c?a Sharemoney khi chúng tôi t?o di?u ki?n và tang t?c chuy?n ti?n tr?c tuy?n. t? giá USD d?n PHP tuy?t v?i - m?t trong nh?ng t? giá t?t nh?t trên th? tru?ng!

Trang web chinh thức: https://www.bpi.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI) ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury