STANDARD CHARTERED BANK

Ngân hàng Standard Chartered dã ho?t d?ng t?i m?t s? th? tru?ng phát tri?n nhanh nh?t th? gi?i trong hon m?t th? k?, bao g?m c? Philippines. Standard Chartered du?c thành l?p nam 1969 thông qua vi?c sáp nh?p Ngân hàng Chartered ?n Ð? , Úc và Trung Qu?c, cung nhu Ngân hàng Chu?n c?a Nam Phi. Ngày nay, ngân hàng này cung c?p d?y d? các s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng cho các cá nhân và doanh nghi?p. Ðây là lý do t?i sao nhi?u ngu?i Philippines t? tin s? d?ng Ngân hàng Standard Chartered d? chuy?n ti?n. N?u b?n làm vi?c t?i Hoa K? và c?n g?i ti?n nhanh chóng. Ð?i v?i nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n, Sharemoney don gi?n hóa quy trình cho b?n. S? d?ng chúng tôi ngay hôm nay và t?n d?ng t? giá h?i doái tuy?t v?i c?a chúng tôi khi b?n g?i d?n tài kho?n Ngân hàng Standard Chartered ? Philippines!

Trang web chinh thức: https://www.sc.com/ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANDARD CHARTERED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANDARD CHARTERED BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury