RIZAL COMMECIAL BANKING CORPORATION (RCBC)

M?t ngân hàng toàn c?u l?n ? Philippines, T?p doàn ngân hàng thuong m?i Rizal thu?ng du?c g?i don gi?n là RCBC. Ngân hàng này thu?c m?t trong nh?ng t?p doàn l?n nh?t ? Ðông Nam Á, T?p doàn Yuchengco (YGC). RCBC du?c thành l?p t?i Nam 1960 và ngày nay, nó du?c bi?t d?n v?i nh?ng cách sáng t?o d? dáp ?ng nhu c?u c?a ngu?i tiêu dùng trong không gian k? thu?t s?. K? t? nam 2014, RCBC có s? hi?n di?n qu?c t? t?i 24 qu?c gia và hon 448 chi nhánh t?i Philippines. Sharemoney giúp b?n g?i Ki?m ti?n tr?c tuy?n t?i RCBC ? Philippines m?t cách d? dàng và thu?n ti?n, và b?n s? thích th?c t? r?ng chúng tôi có m?t trong nh?ng phí giao d?ch th?p nh?t trên th? tru?ng d? g?i ti?n tr?c tuy?n!

Trang web chinh thức: https://www.rcbc.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới RIZAL COMMECIAL BANKING CORPORATION (RCBC)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới RIZAL COMMECIAL BANKING CORPORATION (RCBC) ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury