MB-MAYBANK

Maybank Philippines Inc. b?t d?u ho?t d?ng vào nam 1997 và cung c?p m?t lo?t các gi?i pháp tài chính du?c thi?t k? dành riêng cho các phân khúc c? th? c?a các công ty hàng d?u và th? tru?ng tiêu dùng cao c?p ? Philippines. Ngày nay, ngân hàng hi?n d?i. dã xây d?ng m?t m?ng lu?i r?ng l?n g?m hon b?y muoi chi nhánh, có v? trí chi?n lu?c t?i các thành ph? l?n trên c? nu?c, t? ngân hàng bán l? d?n b?o hi?m d?n ngân hàng d?u tu và qu?n lý tài s?n. , MB Philippines bi?t r?t nhi?u di?u và dã tr? thành m?t t? ch?c tài chính mà nhi?u ngu?i và doanh nghi?p có th? tin c?y. N?u b?n c?n g?i ti?n vào tài kho?n ngân hàng Maybank thân yêu c?a mình, hãy cân nh?c s? d?ng Sharemoney. cung c?p các d?ch v? chuy?n ti?n hàng d?u, cung nhu t? giá h?i doái USD sang PHP tuy?t v?i.

Trang web chinh thức: https://www.maybank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới MB-MAYBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới MB-MAYBANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury