RCBC SAVINGS

Ngân hàng ti?t ki?m RCBC du?c thành l?p nam 1960 v?i tu cách là ngân hàng phát tri?n cho các ngân hàng thuong m?i và d?u tu. Ngày nay, nó dã tr? thành m?t công ty con thu?c s? h?u c?a m?t trong nh?ng ngân hàng toàn c?u t?t nh?t ? Philippines. Còn du?c g?i là T?p doàn Ngân hàng Thuong m?i Rizal (RCBC), công ty m? ti?p t?c cung c?p các s?n ph?m ngân hàng sáng t?o và c?i thi?n kh? nang tài chính d? ph?c v? t?t hon th? tru?ng ngân hàng trong nu?c và qu?c t?. Ti?t ki?m và ti?n g?i có k? h?n, Ti?t ki?m RCBC cung cung c?p các tùy ch?n ngân hàng di?n t? cung nhu thanh toán n?i d?a. N?u b?n c?n g?i ti?n d?n Ngân hàng ti?t ki?m RCBC, hãy ch?c ch?n s? d?ng Sharemoney. ki?m ti?n tr?c tuy?n nhanh chóng và d? dàng v?i chúng tôi và chúng tôi cung c?p m?t s? phí chuy?n kho?n th?p nh?t trên th? tru?ng!

Trang web chinh thức: https://www.rcbc.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới RCBC SAVINGS

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới RCBC SAVINGS ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury