PHILIPPINE VETERAN’S BANK

Ngân hàng C?u chi?n binh Philippines có tr? s? t?i Philippines và du?c thành l?p vào nam 1963. PVB du?c công nh?n r?ng rãi là m?t ngân hàng thuong m?i thu?c s? h?u c?a các c?u chi?n binh Chi?n tranh Philippines (Th? chi?n th? hai) và gia dình c?a h?. Ngày nay, Ngân hàng C?u chi?n binh di?u hành hon 50 chi nhánh t?i các thành ph? l?n trên c? nu?c và, d?i v?i tài kho?n ti?t ki?m, tài kho?n ti?n g?i có k? h?n và d?ch v? cho vay, PVB là l?a ch?n hàng d?u c?a nhi?u ngu?i Philippines. Ngu?i Philippines ? Hoa K? dã g?i ti?n cho nh?ng ngu?i thân yêu trong nhi?u nam. Hôm nay Sharemoney giúp g?i ti?n tr?c tuy?n nhanh chóng và d? dàng. N?u b?n c?n g?i ti?n ti?n t?i Ngân hàng C?u chi?n binh Philippines và tìm ki?m t? giá h?i doái t?t, không có gì khác hon Sharemoney!

Trang web chinh thức: https://www.veteransbank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PHILIPPINE VETERAN’S BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PHILIPPINE VETERAN’S BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury