CHINABANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1920, T?p doàn Ngân hàng Trung Qu?c, còn du?c g?i là Ngân hàng Trung Qu?c, là ngân hàng thuong m?i d?u tiên c?a d?t nu?c có v?n tu nhân. G?n bó ch?t ch? v?i s? thành công c?a khách hàng, h? du?c coi là m?t trong nh?ng công ty niêm y?t. và ngân hàng tu nhân toàn c?u qu?n tr? t?t nh?t th? gi?i. Ngân hàng Trung Qu?c cung c?p d?y d? các s?n ph?m ngân hàng và d?ch v? tài chính và ph?c v? nhi?u khách hàng bán l?, thuong m?i và doanh nghi?p v?i s? xu?t s?c không th? lay chuy?n. Hôm nay, CBC ti?p t?c m? r?ng các kênh ngân hàng di?n t? và m?ng lu?i chi nhánh d? d?m b?o các d?ch v? c?a nó có th? truy c?p d? dàng. Khi b?n mu?n tìm d?i tác ngân hàng phù h?p t?i Philippines, China Bank là ngân hàng b?n có th? tin tu?ng. lý tu?ng cho vi?c chuy?n ti?n, hãy g?i Sharemoney vì chúng tôi th?c hi?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n thu?n ti?n eu, nhanh và r?!

Trang web chinh thức: https://www.chinabank.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới CHINABANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CHINABANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury