ALLIED BANK

Allied Bank, du?c bi?t d?n v?i tên chính th?c là Allied Savings Bank, b?t d?u ho?t d?ng vào nam 1977 và là m?t trong nh?ng ngân hàng l?n nh?t t?i Philippines. Nam 2014, Allied Bank sáp nh?p v?i Ngân hàng Qu?c gia Philippines (PNB) và chính th?c d?i tên thành Ngân hàng ti?t ki?m PNB. Hôm nay, dây là m?t trong mu?i ngân hàng ti?t ki?m hàng d?u trong c? nu?c, v?i 38 chi nhánh trên toàn qu?c. Danh m?c d?ch v? c?a h? bao g?m ti?n g?i, cho vay, chuy?n ti?n ti?n, v.v. Sharemoney cho phép b?n g?i ti?n d?n Allied Bank (hi?n du?c g?i là Ngân hàng ti?t ki?m PNB) m?t cách an toàn và d? dàng, và b?n có th? t?n d?ng m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n r? nh?t Ngoài ra, chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái t?t hon so v?i nhi?u d?i th? c?nh tranh, dó là lý do t?i sao chúng tôi là l?a ch?n s? 1 d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n t? Hoa K? sang Philippines.

Trang web chinh thức: https://www.pnb.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ALLIED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ALLIED BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury