ASIAN BANK

Vi?t t?t là AfDB, Ngân hàng Phát tri?n Châu Á du?c thành l?p vào nam 1966 và có tr? s? t?i khu v?c Metro Manila. Ðu?c truy?n c?m h?ng b?i Ngân hàng Th? gi?i, AfDB thúc d?y phát tri?n kinh t? và xã h?i ? châu Á là uu tiên kinh doanh hàng d?u c?a nó. AfDB cung c?p các kho?n tài tr? và cho vay trong s? các chuong trình tài chính khác ? Philippines và cung c?p danh m?c cho vay trung bình 745 tri?u dô la cho các khách hàng ? nu?c này. Sharemoney cho phép b?n D? dàng g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng Phát tri?n Châu Á v?i các d?ch v? chuy?n ti?n nhanh chóng, an toàn và không t?n kém c?a chúng tôi và b?n có th? t?n hu?ng m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t khi b?n ch?n chúng tôi là d?i tác gây qu?.

Trang web chinh thức: https://www.adb.org/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ASIAN BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ASIAN BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury