Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

Giấy phép của các tiểu bang

Dịch vụ Sharemoney được bảo hành theo giấy phép của Omnex Group, Inc., là một công ty chuyển tiền.

Tiểu bang
Cơ quan quản lý
Giấy phép
Iowa Division of Banking Giấy phép # MS-2004-0251

Một cách tuyệt vời để gửi tiền trực tuyến