BANCO DE ORO

BDO là m?t ngân hàng toàn c?u d?y d? d?ch v? t?i Philippines. Nó cung c?p d?y d? các s?n ph?m và d?ch v? tiên ti?n, bao g?m các kho?n vay (cho doanh nghi?p và ngu?i tiêu dùng), ti?n g?i, ngo?i h?i, môi gi?i, ?y thác và d?u tu, th? tín d?ng, qu?n lý ti?n m?t và chuy?n ti?n t?i Philippines. Thông qua các công ty con t?i d?a phuong, Ngân hàng cung c?p d?ch v? ngân hàng d?u tu, ngân hàng tu nhân, cho thuê và tài chính, ngân hàng nông thôn, b?o hi?m nhân th?, môi gi?i b?o hi?m và môi gi?i ch?ng khoán.

Trang web chinh thức: https://www.bdo.com.ph/personal

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DE ORO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DE ORO ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury