LAND BANK OF THE PHILS.

Ðu?c thành l?p vào nam 1963, Land Bank of Philippines, hay thu?ng du?c g?i là LandBank, là m?t t? ch?c tài chính công. Ngân hàng hi?n d?i cung không ng?ng phát tri?n d? thúc d?y phát tri?n nông thôn, trong khi v?n có kh? nang tài chính. Philippines cung c?p m?t lo?t các d?ch v? ngân hàng, bao g?m d?ch v? chuy?n ti?n, tài kho?n ti?t ki?m t?i ATM, h? tr? ch? nhà, th? tín d?ng / th? ghi n?, ngân hàng di?n t? và ngân hàng ngân hàng. Do ngân hàng nh?n m?nh vào vi?c s? d?ng các gi?i pháp công ngh? kh? thi d? cung c?p các d?ch v? tài chính và h? tr?, công vi?c khó khan c?a công ty dã giành du?c nhi?u gi?i thu?ng. N?u b?n làm vi?c ? nu?c ngoài và có k? ho?ch g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n LandBank, ch?n d?ch v? thanh toán c?a Sharemoney. Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng d?ch v? t?t nh?t T? giá USD sang PHP và phí chuy?n nhu?ng th?p nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.landbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới LAND BANK OF THE PHILS.

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới LAND BANK OF THE PHILS. ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury