DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP)

Ngân hàng Phát tri?n Philippines là t? ch?c tài chính phát tri?n hàng d?u c?a d?t nu?c, du?c nhi?u cá nhân và doanh nghi?p dánh giá cao và dánh giá cao. V?i l?ch s? t? nam 1935, tính hi?n d?i ti?p t?c tuân th? các tiêu chu?n cao v? huy d?ng ngu?n l?c vì s? phát tri?n kinh t?. DBP mong mu?n giúp m?i ngu?i dân Philippines d?t du?c m?t tuong lai tài chính an toàn v?i nhi?u s?n ph?m và d?ch v? tài chính da d?ng, bao g?m ngân hàng d?u tu, d?ch v? ATM, v.v.

Trang web chinh thức: https://www.dbp.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP) ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury