CHINA TRUST

Ngân hàng Thuong m?i Philippines hay Ngân hàng CTBC (Philippines) Corp là m?t trong nh?ng ngân hàng nu?c ngoài có m?ng lu?i ngân hàng r?ng l?n nh?t Philippines. Nó du?c thành l?p nam 1995 và là công ty con c?a Ngân hàng CTBC Ðài Loan. L?i nhu?n c?a nó, ch?t lu?ng c?a danh m?c d?u tu và kh? nang dáp ?ng v?n là t?t nh?t trên th? tru?ng Philippines. Toàn b? các s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng c?a h? bao g?m tài kho?n ti?t ki?m, tài kho?n chequing, ti?n g?i có k? h?n, kho?n vay mua nhà, tài chính thuong m?i, ti?n t?, v.v ... Sharemoney cho phép b?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng CTBC Philippines m?t cách d? dàng, an toàn và nhanh chóng và b?n có th? t?n d?ng m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t trên th? gi?i. th? tru?ng khi b?n chuy?n ti?n thông qua n?n t?ng c?a chúng tôi.

Trang web chinh thức: https://www.ctbcbank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới CHINA TRUST

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CHINA TRUST ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury