PHILIPPINES NATIONAL BANK (PNB)

Ngân hàng Qu?c gia Philippines du?c thành l?p vào nam 1916 và là m?t trong nh?ng ngân hàng tu nhân l?n nh?t nu?c. Cho d?n nay, PNB ho?t d?ng hon 330 chi nhánh. Ngoài ra, ngân hàng này còn có m?t s? trung tâm chuy?n ti?n trên toàn th? gi?i, bao g?m các qu?c gia nhu Hoa K?, Nh?t B?n, Ý, Ð?c, Tây Ban Nha, v.v ... PNB liên t?c cung c?p tr?i nghi?m khách hàng t?t nh?t có th? cho t?t c? ngu?i dân Philippines, dù ? dây hay t?i nhà. N?u b?n c?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n PNB, hãy cân nh?c s? d?ng Sharemoney ngay hôm nay. G?i ti?n cho ngu?i thân chua bao gi? d? dàng hon v?i n?n t?ng tr?c tuy?n an toàn c?a chúng tôi. , t? giá h?i doái và phí chuy?n ti?n chúng tôi cung c?p t?t hon so v?i các d?i th? c?nh tranh trong th? tru?ng chuy?n ti?n.

Trang web chinh thức: https://www.pnb.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PHILIPPINES NATIONAL BANK (PNB)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PHILIPPINES NATIONAL BANK (PNB) ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury