CITIBANK

L?ch s? c?a Citi t?i Philippines b?t ngu?n t? n?a cu?i nam 1902. Nó du?c thành l?p khi m?t trong nh?ng công ty ngân hàng qu?c t? l?n nh?t quy?t d?nh m? t?i Manila. Ngày nay, Citibank du?c bi?t d?n là ngân hàng l?n nh?t Citibank cung cung c?p d?ch v? ngân hàng k? thu?t s?, ngân hàng hi?n d?i, Citibank cung cung c?p d?ch v? ngân hàng s?, bao g?m c? d?ch v? ngân hàng s?. Ngân hàng tr?c tuy?n không c?n gi?y t? và an toàn. Công dân Philippines làm vi?c ? nu?c ngoài tin tu?ng Citibank là d?i tác tin c?y c?a h? cho các d?ch v? ngân hàng. Ðó là lý do t?i sao chúng tôi ch?n Citibank là m?t trong nh?ng d?i tác ngân hàng c?a mình. G?i ti?n qua Sharemoney ngay hôm nay d? t?n d?ng d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n nhanh chóng và hi?u qu?

Trang web chinh thức: https://www.citibank.com.ph/portal/citiph_home.htm

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới CITIBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CITIBANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury