EAST WEST BANK

T? d?u tu, ngân hàng di?n t?, ngân hàng cá nhân, cho vay, th? tín d?ng d?n ngân hàng doanh nghi?p, East West Bank cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v? tài chính thông qua các kênh giao hàng truy?n th?ng / thay th?. Cho dù b?n dang tìm ki?m các d?ch v? tài chính cá nhân hay doanh nghi?p, b?n có th? tin tu?ng vào ngân hàng v? các d?ch v? ti?n l?i và d? ti?p c?n c?a nó. Ðu?c thành l?p vào nam 1994, ngân hàng thuong m?i hi?n d?i ti?p t?c k?t h?p s? cham sóc và cham sóc truy?n th?ng c?a phuong Ðông, cung nhu tu duy ti?n b? và hi?u qu? t? phuong Tây. N?u b?n có k? ho?ch g?i ti?n ki?m du?c cho Ngân hàng Ðông Tây, hãy s? d?ng Sharemoney ngay hôm nay. Chúng tôi cung c?p các công ngh? hi?n d?i d?m b?o giao d?ch c?a b?n du?c hoàn thành trong vài giây. Ngoài ra, phí chuy?n ti?n c?a chúng tôi thu?c lo?i th?p nh?t trong th? tru?ng chuy?n ti?n.

Trang web chinh thức: https://www.eastwestbanker.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới EAST WEST BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới EAST WEST BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury