PHILIPPINE SAVINGS BANK

Ngân hàng ti?t ki?m Philippine hay PSB là m?t ngân hàng ti?t ki?m n?i ti?ng có tr? s? t?i Manila, Philippines. Ðu?c thành l?p vào nam 1959, PSB nhanh chóng m? du?ng cho ngân hàng d?i m?i b?ng cách cung c?p kh? nang ti?p c?n tuy?t v?i, ti?n l?i và ch?t lu?ng d?ch v? tuy?t v?i. Nói cách khác, ngân hàng dã di tru?c th?i d?i. Hôm nay, PSB ti?p t?c cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng sáng t?o don gi?n hóa ngân hàng. T? di?u kho?n thanh toán linh ho?t d?n mua hàng không ti?n m?t, ngân hàng hi?n d?i n Không bao gi? quên dáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng ngày càng di d?ng. N?u b?n ph?i g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng Ti?t ki?m Philippine, Sharemoney có th? th?c hi?n chuy?n ti?n d? dàng và nhanh hon. chúng tôi cung c?p t? giá USD tuy?t v?i cho PHP, d?m b?o r?ng b?n nh?n du?c nhi?u giá tr? hon t? s? ti?n ki?m du?c c?a b?n.

Trang web chinh thức: https://www.psbank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PHILIPPINE SAVINGS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PHILIPPINE SAVINGS BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury