PHILIPPINE TRUST COMPANY

Ðu?c thành l?p vào nam 1916, Công ty ?y thác Philippine là m?t trong nh?ng công ty tiên phong c?a ngành ngân hàng Philippines. Còn du?c g?i là Ngân hàng Philtrust, ngân hàng hi?n d?i cung c?p d?ch v? qu?c gia và qu?c t?. Tru?c dây, các d?ch v? dáng chú ý nh?t bao g?m các kho?n vay cho các doanh nghi?p, d?u tu th? tru?ng ti?n t?, ki?u h?i, v.v ... Ð?i v?i các d?ch v? sau, các d?ch v? dáng chú ý bao g?m ngo?i t?, ki?u h?i và chuy?n ti?n qu?c t?, séc du l?ch, v.v. Ngân hàng Philtrust liên t?c c? g?ng d? d?m b?o an toàn và an toàn cho khách hàng c?a mình. Ngân hàng tuân th? các giá tr? nhu lòng trung thành, liêm chính và trung th?c d? tr? thành ngân hàng dáng tin c?y c?a mình. N?u b?n c?n g?i ti?n b?ng cách. tr?c tuy?n t?i tài kho?n ngân hàng Philtrust c?a m?t ngu?i thân yêu, ch?n Sharemoney. Không ch? nhanh chóng và d? dàng, mà chúng tôi còn cung c?p t? giá h?i doái ?n tu?ng.

Trang web chinh thức: https://www.philtrustbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PHILIPPINE TRUST COMPANY

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PHILIPPINE TRUST COMPANY ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury