PHILIPPINE TRUST COMPANY

Ðu?c thành l?p vào nam 1916, Công ty ?y thác Philippine là m?t trong nh?ng công ty tiên phong c?a ngành ngân hàng Philippines. Còn du?c g?i là Ngân hàng Philtrust, ngân hàng hi?n d?i cung c?p d?ch v? qu?c gia và qu?c t?. Tru?c dây, các d?ch v? dáng chú ý nh?t bao g?m các kho?n vay cho các doanh nghi?p, d?u tu th? tru?ng ti?n t?, ki?u h?i, v.v ... Ð?i v?i các d?ch v? sau, các d?ch v? dáng chú ý bao g?m ngo?i t?, ki?u h?i và chuy?n ti?n qu?c t?, séc du l?ch, v.v. Ngân hàng Philtrust liên t?c c? g?ng d? d?m b?o an toàn và an toàn cho khách hàng c?a mình. Ngân hàng tuân th? các giá tr? nhu lòng trung thành, liêm chính và trung th?c d? tr? thành ngân hàng dáng tin c?y c?a mình. N?u b?n c?n g?i ti?n b?ng cách. tr?c tuy?n t?i tài kho?n ngân hàng Philtrust c?a m?t ngu?i thân yêu, ch?n Sharemoney. Không ch? nhanh chóng và d? dàng, mà chúng tôi còn cung c?p t? giá h?i doái ?n tu?ng.

Trang web chinh thức: https://www.philtrustbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PHILIPPINE TRUST COMPANY

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PHILIPPINE TRUST COMPANY ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury