HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP

Ngày nay, Ngân hàng H?ng Kông Thu?ng H?i hay HSBC d? dàng du?c công nh?n là m?t t? ch?c toàn c?u l?n v? d?ch v? tài chính ngân hàng. T? ngân hàng tu nhân toàn c?u, ngân hàng thuong m?i, qu?n lý tài s?n d?n ngân hàng bán l?, HSBC cung c?p d?ch v? t?i hon sáu nghìn van phòng trên toàn th? gi?i, bao g?m c? Philippines. Philippines quen thu?c v?i HSBC vì ngân hàng này dã ho?t d?ng ? nu?c này trong hon m?t th? k?. T?i Philippines, ngân hàng hi?n d?i có hon 10 m?ng các co quan d?t t?i Davao, Cebu và Metro Manila. Ngu?i Philippines ? nu?c ngoài thu?ng g?i ti?n vào tài kho?n ngân hàng c?a Ngân hàng H?ng Kông Thu?ng H?i. N?u b?n là m?t trong s? h?, thì r?t cao khuy?n ngh? s? d?ng d?ch v? chuy?n nhu?ng Sharemoney Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang PHP t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.hsbc.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury