ASIA UNITED BANK

Asia United Bank du?c thành l?p vào nam 1997 và có du?c tình tr?ng ngân hàng toàn c?u vào nam 2013. Ðu?c bi?t d?n r?ng rãi là AUB, ngân hàng tuong d?i tr? này dã cho th?y s? tang tru?ng hai con s? trong nhi?u nam qua. AUB có tr? s? t?i Thành ph? Pasig và cung c?p d?y d? các s?n ph?m và d?ch v? tài chính, bao g?m ngân hàng bán l?, cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, chuy?n ti?n, d?ch v? ngân qu?, v.v. Co s? khách hàng c?a h? bao g?m các cá nhân, doanh nghi?p v?a và các t?p doàn l?n V?i d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney, b?n có th? g?i ti?n an toàn d?n Ngân hàng Châu Á trong khi v?n du?c hu?ng phí chuy?n ti?n th?p nh?t trên th? tru?ng. t? giá USD sang PHP t?t hon so v?i h?u h?t các n?n t?ng chuy?n ti?n toàn c?u l?n, hãy th? chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.aub.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ASIA UNITED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ASIA UNITED BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury