METROBANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1962, Metropolitan Bank and Trust Company (thu?ng du?c g?i là Metrobank) là ngân hàng l?n th? hai ? Philippines. Ngân hàng hi?n d?i chuyên t?o và tùy ch?nh các gi?i pháp tài chính d?a trên ni?m tin hàng d?u, Do dó, ngân hàng d?m b?o v?i t?t c? các khách hàng có giá tr? r?ng h? luôn ? trong tay t?t. M?t s? s?n ph?m và d?ch v? tài chính t?t nh?t c?a ngân hàng bao g?m kinh doanh / ngân hàng tiêu dùng, ?y thác ngân hàng cung nhu ki?u h?i. Hôm nay Metrobank dã xây d?ng m?t m?ng lu?i h?p nh?t g?n 2.000 máy ATM trên c? nu?c, hon 30 chi nhánh / chi nhánh nu?c ngoài và hon 800 chi nhánh trong nu?c. ph?i g?i ti?n tr?c tuy?n t?i Metrobank càng s?m càng t?t, cách d? nh?t là th?c hi?n thông qua Sharemoney. t? l? chuy?n nhu?ng là m?t trong nh?ng m?c th?p nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://metrobank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới METROBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới METROBANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury