EQUITABLE SAVINGS BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1996, Ngân hàng ti?t ki?m công b?ng là m?t công ty niêm y?t trên th? tru?ng ch?ng khoán Philippines. Ngoài ra, Ngân hàng ti?t ki?m công b?ng du?c công nh?n r?ng rãi ? Philippines v?i tu cách là công ty cho vay c?a Equitable PCIBank, v?i d?nh hu?ng khách hàng d?i chúng. ô tô, cho vay nhà ? và cho vay luong. Khách hàng cá nhân cung dã s? d?ng ngân hàng cho nhu c?u ti?n g?i, hóa don và thanh toán co b?n c?a h?. Ngày nay, m?ng lu?i BSE l?n hi?n có nhi?u hon t? hai muoi b?n chi nhánh. H?u nhu t?t c? các chân c?a nó d?u ? Metro Manila. N?u b?n có k? ho?ch g?i ti?n d?n Ngân hàng ti?t ki?m công b?ng, hãy s? d?ng Sharemoney ngay hôm nay. Chúng tôi cung c?p t? giá USD / PHP ?n tu?ng và chúng tôi d?m b?o r?ng các giao d?ch c?a b?n có th? du?c hoàn thành nhanh chóng và hi?u qu?.

Trang web chinh thức: https://www.bdo.com.ph/personal

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới EQUITABLE SAVINGS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới EQUITABLE SAVINGS BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury