ZARAI TARAQIATI BANK LIMITED

Zarai Taraqiati Bank Limited (ZTBL), tru?c dây là Ngân hàng Phát tri?n Nông nghi?p Pakistan (ADBP) là t? ch?c tài chính hàng d?u t?p trung vào phát tri?n ngành nông nghi?p thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? tài chính và bí quy?t k? thu?t.

Trang web chinh thức: https://www.ztbl.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ZARAI TARAQIATI BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ZARAI TARAQIATI BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury