THE BANK OF PUNJAB

V?i s? d?nh v? m?nh m? th?i Ph?c hung Ph?c hung, thúc d?y chúng tôi, ban lãnh d?o ngân hàng dã th?c hi?n các chi?n lu?c và chính sách d? t?o ra m?t v? trí khác bi?t trên th? tru?ng. V?i nhi?u nam chuyên môn và ph?m vi ngân hàng thông qua các m?c tiêu chi?n lu?c do ban giám d?c và qu?n lý c?p cao c?a chúng tôi d?t ra, ngân hàng dã d?u tu vào công ngh? mang tính cách m?ng d? cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v?. Ði?u này t?o di?u ki?n cho cam k?t c?a chúng tôi d? tr? l?i ni?m tin c?a các bên liên quan. hon là m?t n?n van hóa d?i m?i.

Trang web chinh thức: https://www.bop.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới THE BANK OF PUNJAB

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới THE BANK OF PUNJAB ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury