Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

MEEZAN BANK LIMITED

Ngân hàng Meezan, dã tr? thành ngân hàng H?i giáo d?u tiên và l?n nh?t ? Pakistan v?i m?ng lu?i chi nhánh r?ng l?n ? t?t c? các thành ph? l?n c?a d?t nu?c. Ngành ngân hàng cho th?y m?t s? thay d?i dáng k? so v?i các phuong ti?n thuong m?i truy?n th?ng và s Nh?m hu?ng t?i m?t ngu?i tiêu dùng tài chính ngày càng s?c s?o và dòi h?i, nh?ng ngu?i cung dang nh?n th?c sâu s?c v? ngân hàng H?i giáo. Ngân hàng Meezan có trách nhi?m thi?t y?u trong vi?c hu?ng t?i vi?c thi?t l?p m?t h? th?ng ngân hàng H?i giáo ?n d?nh và nang d?ng, tràn ng?p các s?n ph?m và d?ch v? nang d?ng và tiên ti?n.

Trang web chinh thức: https://www.meezanbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới MEEZAN BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới MEEZAN BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury