AL BARAKA ISLAMIC BANK BSC

Ngân hàng H?i giáo Al Baraka b?t d?u v?i m?t t?m nhìn m?nh m? và don gi?n - d? cung c?p các d?ch v? ngân hàng công b?ng, chính dáng và b? ích cho nh?ng ngu?i làm vi?c cham ch?, v?i m?c tiêu t?o ra m?t tuong lai t?t hon cho toàn b? c?ng d?ng c?a chúng tôi. Quan h? d?i tác dáng tin c?y mà chúng tôi xây d?ng d?a trên các giá tr? và m?c tiêu du?c chia s?. Cách chúng tôi ch?n d? ho?t d?ng ch? ho?t d?ng khi m?i ngu?i d?u có l?i, khi?n b?n và gi?c mo c?a b?n tr? thành ni?m t? hào và s?c m?nh l?n nh?t c?a chúng tôi.

Trang web chinh thức: https://albaraka.bh/en-gb/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới AL BARAKA ISLAMIC BANK BSC

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới AL BARAKA ISLAMIC BANK BSC ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury