SILK BANK

Silkbank là m?t ngân hàng thuong m?i quy mô l?n v?i 123 chi nhánh t?i 38 thành ph?. Chúng tôi có menu s?n ph?m r?ng nh?t trong s? các ngân hàng c? trung bình trong c? nu?c. Các s?n ph?m c?a chúng tôi bao g?m ngân hàng bán l?, doanh nghi?p và bán l?. , Các doanh nghi?p v?a và nh?, ngân hàng tiêu dùng và H?i giáo. Chúng tôi có c? th? tín d?ng và th? ghi n?, m?t b? suu t?p ti?n g?i sáng t?o và các s?n ph?m cho vay tiêu dùng, bao g?m c? các kho?n vay cá nhân, cung nhu m?t co s? tín d?ng quay vòng.

Trang web chinh thức: https://www.silkbank.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới SILK BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SILK BANK ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury