BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED

BankIslami là m?t trong nh?ng ngân hàng hàng d?u t?i Pakistan v?i hon 330 chi nhánh trên toàn qu?c. Ðây là ngân hàng H?i giáo l?n th? hai. Cung c?p gi?i pháp nhanh chóng, hi?u qu? và minh b?ch. , n?n t?ng c?a hi?u su?t c?a chúng tôi d?a trên v?n nhân l?c c?a chúng tôi và BankIslami v?n quy?t tâm tr? thành ch? nhân c?a s? l?a ch?n, thu hút, khuy?n khích và phát tri?n tài nang trong m?t n?n van hóa minh b?ch và d?nh hu?ng hi?u su?t.

Trang web chinh thức: https://bankislami.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury