SONERI BANK LIMITED

Soneri Bank Limited du?c thành l?p t?i Pakistan vào ngày 28 tháng 9 nam 1991 v?i tu cách là m?t công ty TNHH d?i chúng theo S?c l?nh c?a Công ty nam 1984. Van phòng dang ký c?a nó du?c d?t t?i Rupali House 241-242, Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore , Punjab và c? phi?u c?a nó du?c niêm y?t trên Sàn giao d?ch ch?ng khoán Pakistan (tru?c dây là S? giao d?ch ch?ng khoán c?a Pakistan) Ngân hàng dang tham gia vào các d?ch v? ngân hàng nhu du?c mô t? trong Pháp l?nh các công ty ngân hàng nam 1962 và ho?t d?ng v?i 291 chi nhánh trong dó có 21 chi nhánh d?ch v? ngân hàng (ngày 31 tháng 12 nam 2017: 290 chi nhánh trong dó có 19 chi nhánh ngân hàng H?i giáo) t?i Pakistan.

Trang web chinh thức: https://www.soneribank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới SONERI BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SONERI BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury