SONERI BANK LIMITED

Soneri Bank Limited du?c thành l?p t?i Pakistan vào ngày 28 tháng 9 nam 1991 v?i tu cách là m?t công ty TNHH d?i chúng theo S?c l?nh c?a Công ty nam 1984. Van phòng dang ký c?a nó du?c d?t t?i Rupali House 241-242, Upper Mall Scheme, Anand Road, Lahore , Punjab và c? phi?u c?a nó du?c niêm y?t trên Sàn giao d?ch ch?ng khoán Pakistan (tru?c dây là S? giao d?ch ch?ng khoán c?a Pakistan) Ngân hàng dang tham gia vào các d?ch v? ngân hàng nhu du?c mô t? trong Pháp l?nh các công ty ngân hàng nam 1962 và ho?t d?ng v?i 291 chi nhánh trong dó có 21 chi nhánh d?ch v? ngân hàng (ngày 31 tháng 12 nam 2017: 290 chi nhánh trong dó có 19 chi nhánh ngân hàng H?i giáo) t?i Pakistan.

Trang web chinh thức: https://www.soneribank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới SONERI BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SONERI BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury