MCB BANK LIMTED

Ðu?c thành l?p vào nam 1947, MCB Bank Limited là m?t trong nh?ng ngân hàng l?n nh?t ? Pakistan v?i t?ng s? khách hàng hon 7 tri?u. N?i ti?ng v?i cách ti?p c?n l?y ngu?i tiêu dùng làm trung tâm, Ngân hàng có m?t m?ng lu?i chi nhánh r?ng l?n v?i hon 1.400 chi nhánh t?i Pakistan và nu?c ngoài, t?i các qu?c gia nhu Sri Lanka, Bahrain và Dubai, nh? các d?ch v? ngân hàng t? xa, ngu?i tiêu dùng có th? truy c?p các d?ch v? ngân hàng th?i gian th?c t? hon 1350 ATM c?a Ngân hàng Pakistan và thông qua Internet Banking và Mobile Banking.

Trang web chinh thức: https://www.mcb.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới MCB BANK LIMTED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới MCB BANK LIMTED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury