ALLIED BANK

Ngân hàng b?t d?u ? Lahore du?i tên c?a Ngân hàng Australasia tru?c khi giành d?c l?p vào nam 1942 và tr? thành Ngân hàng Ð?ng minh Pakistan vào nam 1974. Ngày nay, v?i hon 75 nam t?n t?i, Ngân hàng dã du?c xây d?ng m?t n?n t?ng v?i n?n t?ng v?ng ch?c v? v?n ch? s? h?u, tài s?n và ti?n g?i. Nó cung c?p các d?ch v? ngân hàng toàn c?u, t?p trung vào ngân hàng bán l?. Ngân hàng có m?t m?ng lu?i r?ng kh?p hon 1.250 chi nhánh và ATM tr?c tuy?n t?i Pakistan và cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? công ngh? khác nhau cho các khách hàng da d?ng c?a mình.

Trang web chinh thức: https://www.abl.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới ALLIED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ALLIED BANK ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury