FAYSAL BANK LIMITED

Faysal Bank Limited du?c thành l?p t?i Pakistan vào ngày 3 tháng 10 nam 1994 v?i tu cách là m?t công ty TNHH d?i chúng theo S?c l?nh Công ty, 1984. C? phi?u c?a Ngân hàng du?c niêm y?t trên S? Giao d?ch Ch?ng khoán Pakistan. Ngân hàng Faysal tham gia vào các ho?t d?ng ngân hàng thuong m?i. , bán l?, doanh nghi?p và H?i giáo Faysal Muslim là b? ph?n ngân hàng H?i giáo chuyên d?ng c?a Faysal Bank, cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng tuân th? Sharia cho t?t c? các phân khúc th? tru?ng thông qua 414 chi nhánh ngân hàng H?i giáo chính th?c.

Trang web chinh thức: https://www.faysalbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FAYSAL BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FAYSAL BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury