ASKARI BANK LIMITED

Ngân hàng Askari du?c thành l?p t?i Pakistan vào ngày 9 tháng 10 nam 1991 v?i tu cách là m?t công ty TNHH d?i chúng. Nó b?t d?u ho?t d?ng vào ngày 1 tháng 4 nam 1992 và ho?t d?ng ch? y?u trong linh v?c ngân hàng, theo nghia c?a Pháp l?nh các công ty ngân hàng nam 1962 Trách nhi?m xã h?i c?a doanh nghi?p là m?t ph?n không th? thi?u trong các ho?t d?ng kinh doanh c?a chúng tôi. Ð? d?t du?c các m?c tiêu CSR c?a chúng tôi, chúng tôi c? g?ng thúc d?y l?i ích c?ng d?ng b?ng cách khuy?n khích s? tang tru?ng và phát tri?n c?a c?ng d?ng b?ng cách tài tr? cho các s? ki?n d?ch v? xã h?i, h? tr? giáo d?c, th? thao và môi tru?ng và cung dóng góp cho các ho?t d?ng van hóa xã h?i.

Trang web chinh thức: https://askaribank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới ASKARI BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ASKARI BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury