BANK AL FALAH LIMITED

Bank Alfalah là ngân hàng tu nhân l?n th? nam ? Pakistan v?i m?ng lu?i hon 700 chi nhánh t?i hon 200 thành ph? ? Pakistan v?i s? hi?n di?n qu?c t? t?i Bangladesh, Afghanistan, Bahrain và Các Ti?u vuong qu?c ? R?p Th?ng nh?t. và du?c di?u hành b?i T?p doàn Abu Dhabi. T?p doàn Tài chính Qu?c t? (IFC) c?a Ngân hàng Th? gi?i h?p tác v?i Ngân hàng vào nam 2014 và có 15% ti?n lãi cho Ngân hàng Alfalah.

Trang web chinh thức: https://www.bankalfalah.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANK AL FALAH LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK AL FALAH LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury