SINDH BANK

T?m nhìn c?a chúng tôi là tr? thành m?t ngân hàng hàng d?u dóng vai trò tích c?c trong vi?c t?o ra các ho?t d?ng kinh t? d? trao quy?n cho m?i ngu?i b?ng cách dáp ?ng nhu c?u tài chính c?a h? d? di?u hành m?t doanh nghi?p thành công và t?o co h?i vi?c làm

Trang web chinh thức: https://www.sindhbankltd.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới SINDH BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SINDH BANK ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury