HABIB BANK LTD

HBL, ngân hàng l?n nh?t c?a Pakistan, là ngân hàng thuong m?i d?u tiên du?c thành l?p t?i Pakistan vào nam 1947. Trong nh?ng nam qua, HBL dã m? r?ng m?ng lu?i chi nhánh c?a mình t?i hon 1.700 chi nhánh và +2.100 ATM. Ti?n gi?y trên toàn th? gi?i, ph?c v? 14 tri?u khách hàng và khách hàng. Ngân hàng là ngân hàng thuong m?i da d?ch v? hàng d?u. Các linh v?c kinh doanh chính là chi nhánh ngân hàng, ngân hàng doanh nghi?p và d?u tu, ngân qu?. , Doanh nghi?p nh? và ngân hàng nông thôn, t? ch?c tài chính và d?ch v? kinh doanh toàn c?u, ngân hàng H?i giáo.

Trang web chinh thức: https://www.hbl.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HABIB BANK LTD

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HABIB BANK LTD ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury