HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED

Ngân hàng HabibMetro b?t d?u ho?t d?ng ngân hàng thuong m?i du?i tên g?i Ngân hàng Metropolitan vào tháng 10 nam 1992. Ngân hàng HabibMetro hi?n dang ho?t d?ng v?i m?t m?ng lu?i qu?c gia m? r?ng g?m hon 370 chi nhánh t?i hon 120 thành ph? ? Pakistan. HabibMetro cung c?p các gi?i pháp ngân hàng bán l?, thuong m?i, công c?ng và doanh nghi?p cho khách hàng c?a mình, ngoài chuyên môn v? tài chính thuong m?i, Ngân hàng còn cung c?p các gi?i pháp ngân hàng di?n t? r?t sáng t?o tuân th? lu?t Sharia.

Trang web chinh thức: https://www.habibmetro.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury