THE BANK OF KHYBER

Ngân hàng Khyber du?c thành l?p nam 1991 b?i m?t d?o lu?t du?c H?i d?ng l?p pháp t?nh thông qua. Nó có du?c tu cách là ngân hàng dã dang ký vào tháng 9 nam 1994. Ngân hàng có m?t v? trí d?c nh?t và n?i b?t so v?i các ngân hàng khác ho?t d?ng ? Pakistan và du?c d?c quy?n d?t trong s? b?n ngân hàng d?i chúng c?a d?t nu?c. Ngân hàng này t? lâu dã g?n li?n v?i c?ng d?ng doanh nghi?p và thuong m?i và dã tích c?c tham gia d? dáp ?ng nhu c?u tài chính c?a t?t c? các linh v?c. m? r?ng thành công các co s? du?c tài tr? và không có ngân sách cho khách hàng c?a mình cho các nhu c?u kinh doanh khác nhau.

Trang web chinh thức: https://www.bok.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới THE BANK OF KHYBER

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới THE BANK OF KHYBER ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury