Banco BHD

Ðu?c thành l?p vào nam 1972, Banco BHD SA là m?t ngân hàng thuong m?i hi?n d?i có tr? s? t?i Santo Domingo, C?ng hòa Dominican. Nó cung ho?t d?ng nhu m?t công ty con c?a Centro Financiero BHD và cung c?p d?ch v? luu ký và cho vay. N?u b?n có k? ho?ch chuy?n ti?n tr?c tuy?n sang Banco BHD, chúng tôi khuyên b?n nên th?c hi?n thông qua Sharemoney. Cung c?p t?c d?, tính linh ho?t và d? s? d?ng, b?n có th? mong d?i g?i ti?n cho nh?ng ngu?i thân yêu trong vài phút và chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang DOP t?t nh?t.

Trang web chinh thức: https://www.bhdleon.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Banco BHD

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco BHD ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury