Banco Leon

Ðu?c thành l?p vào nam 2003, Banco León có l?ch s? t? nh?ng nam 1980. Ngân hàng chuyên nghi?p cung c?p nhi?u d?ch v? ngân hàng và s?n ph?m tài chính, bao g?m ki?u h?i, th? tín d?ng, kho?n vay, ch?ng ch? ti?n g?i, Ngày nay, ngân hàng hi?n d?i có hon 60 chi nhánh t?i C?ng hòa Dominican và ph?c v? m?t lu?ng l?n khách hàng trung thành. N?u b?n c?n thanh toán tr?c tuy?n cho Banco León, Sharemoney có th? d? giúp b?n hoàn thành vi?c chuy?n ti?n này trong vài phút. T?c d? không ph?i là l?i ích duy nh?t b?n có du?c khi s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi, chúng tôi cung cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang DOP t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.bhdleon.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Banco Leon

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco Leon ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury