Banco Caribe

Banco Caribe du?c thành l?p nam 2004 sau khi sáp nh?p v?i Banco Com Commerce Santiago, SA. M?c dù dây là m?t trong nh?ng ngân hàng g?n dây nh?t ? C?ng hòa Dominican, Banco Caribe dã thu hút du?c nhi?u khách hàng tham gia Danh m?c d?u tu c?a nó nh? vào m?t lo?t các d?ch v? ngân hàng du?c thi?t l?p t?t. Ngày nay, Banco Caribe cung c?p các d?ch v? ngân hàng cá nhân và doanh nghi?p bao g?m th? tín d?ng, kho?n vay, d?u tu, ki?m tra và tài kho?n ti?t ki?m, b?o hi?m. , v.v ... V?i tr? s? chính d?t t?i v? trí thu?n l?i ? Santo Domingo, ngân hàng này cung có hon 54 chi nhánh trên c? nu?c. Sharemoney giúp b?n d? dàng g?i ti?n d?n Banco Caribe ngay hôm nay. có m?t trong nh?ng t? giá h?i doái t?t nh?t và m?t trong nh?ng l?n giao hàng nhanh nh?t d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Banco Caribe.

Trang web chinh thức: https://www.bancocaribe.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới Banco Caribe

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco Caribe ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury