Asociacion La Nacional

Asociación La Nacional (ALNAP) du?c thành l?p vào nam 1972 d? giúp Dominicans tr? thành ch? s? h?u nhà b?ng cách phát hành th? ch?p. Ngày nay, Asociación La Nacional là m?t hi?p h?i tín d?ng và ti?t ki?m nang d?ng ho?t d?ng du?i s? hu?ng d?n c?a Công ty Ngân hàng D?ch v? Tài chính Qu?c t? (IFC), v?i s? hi?u bi?t sâu s?c v? nhu c?u c?a ngu?i tiêu dùng trong linh v?c tài chính ngân hàng d?a phuong N?u b?n làm vi?c t?i Hoa K? và mu?n thanh toán th? ch?p c?a mình v?i Asociación La Nacional, b?n có th? s? d?ng Sharemoney d? d? dàng chuy?n ti?n tr?c tuy?n. D?ch v? chuy?n ti?n c?a chúng tôi r?t nhanh, r? và không có r?c r?i, vì v?y hãy th? và xem s? khác bi?t mà chúng tôi t?o ra!

Trang web chinh thức: https://www.alnap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion La Nacional

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion La Nacional ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury