Asociacion La Nacional

Asociación La Nacional (ALNAP) du?c thành l?p vào nam 1972 d? giúp Dominicans tr? thành ch? s? h?u nhà b?ng cách phát hành th? ch?p. Ngày nay, Asociación La Nacional là m?t hi?p h?i tín d?ng và ti?t ki?m nang d?ng ho?t d?ng du?i s? hu?ng d?n c?a Công ty Ngân hàng D?ch v? Tài chính Qu?c t? (IFC), v?i s? hi?u bi?t sâu s?c v? nhu c?u c?a ngu?i tiêu dùng trong linh v?c tài chính ngân hàng d?a phuong N?u b?n làm vi?c t?i Hoa K? và mu?n thanh toán th? ch?p c?a mình v?i Asociación La Nacional, b?n có th? s? d?ng Sharemoney d? d? dàng chuy?n ti?n tr?c tuy?n. D?ch v? chuy?n ti?n c?a chúng tôi r?t nhanh, r? và không có r?c r?i, vì v?y hãy th? và xem s? khác bi?t mà chúng tôi t?o ra!

Trang web chinh thức: https://www.alnap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion La Nacional

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion La Nacional ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury