Asociacion Duarte

Ðu?c thành l?p vào nam 1965, Asociaciar Duarte du?c t?o ra d? dáp ?ng nhu c?u vay mua nhà ? c?a công dân C?ng hòa Dominican. Vào th?i di?m dó, C?ng hòa Dominican không có h? th?ng ngân hàng th? ch?p và Asociaci Duarte (APDP) nh?m d?n giúp Dominicans s? h?u tài s?n b?ng cách cho vay và nuôi du?ng tu duy ti?t ki?m. V?i tr? s? chính t?i San Francisco de Macorís, hi?p h?i ti?t ki?m và tín d?ng này cung có 13 chi nhánh ? khu v?c xung quanh. n?u b?n mu?n g?i ti?n tr?c tuy?n t?i Asociaci Duarte, b?n có th? làm nhu v?y v?i các d?ch v? chuy?n ti?n c?a Sharemoney t?i C?ng hòa Dominican. Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái và phí chuy?n kho?n t?t nh?t trong khi d?m b?o r?ng giao d?ch c?a b?n du?c hoàn thành càng s?m càng t?t.

Trang web chinh thức: https://www.adap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Duarte

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Duarte ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury