Banco Vimenca

Banco Vimenca là m?t ngân hàng hi?n d?i có tr? s? t?i C?ng hòa Dominican. Nó cung c?p các d?ch v? ngân hàng cá nhân và thuong m?i. Trong nhi?u nam, Banco Vimenca dã giúp nhi?u gia dình d?t du?c m?c tiêu tài chính, qu?n lý ti?n ti?t ki?m và chu?n b? t?t cho Ð?i v?i khách hàng doanh nghi?p, ngân hàng cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? tài chính bao g?m thu tín d?ng, mua và bán ti?n t?, v.v ... N?u b?n c?n th?c hi?n chuy?n kho?n tr?c tuy?n t?i Banco Vimenca, t?i sao không ch?n Sharemoney? Chuy?n ti?n tr?c tuy?n qua Sharemoney r?t nhanh chóng và d? dàng, và phí chuy?n ti?n th?p c?a chúng tôi khi?n chúng tôi tr? thành m?t trong nh?ng l?a ch?n r? nh?t trong th? tru?ng chuy?n ti?n tr?c tuy?n.

Trang web chinh thức: https://www.bancovimenca.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Banco Vimenca

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco Vimenca ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury