Asociacion Maguana

Còn du?c g?i là Hi?p h?i cho vay và ti?t ki?m c?n sa, Asociaci Maguana là m?t trung gian tài chính thu?c s? h?u c?a chính ph?, dáp ?ng nhu c?u cho vay c?a các cá nhân và doanh nghi?p. T? cho vay xây d?ng d?n cho vay nhà ?, Asociaci Maguana cung d?t nhi?u máy ATM trên c? nu?c cho phép rút ti?n m?t lên t?i 10.000 peso m?i ngày. Ngân hàng hi?n d?i cung c?p các máy ATM t?t nh?t s? d?ng công ngh? mang tính cách m?ng, vì v?y b?n luôn c?m th?y T? tin khi s? d?ng máy c?a h?. Ngoài ra, nó du?c liên k?t v?i m?ng ATH. Ði?u này có nghia là t?t c? các th? ghi n? / th? tín d?ng do ngân hàng qu?c gia ho?c nu?c ngoài phát hành d?u du?c ch?p nh?n b?i ATM c?a Asociaci Maguana. Bây gi? b?n có th? g?i thu ti?n vào b?t k? tài kho?n c?n sa Asociaci qua Shar Chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang DOP t?t nh?t và m?t s? phí chuy?n ti?n th?p nh?t trong ngành chuy?n ti?n, vì v?y hãy b?t d?u v?i chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://amap.com.do/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Maguana

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Maguana ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury